Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Van egy kardom. Egy katana. Íve, mint a büszke ember gerincének. Éle, mint az igazság szavainak. Hozzá edzem magam.

I have a sword. A katana. His arc, as backbone of a proud man. His edge, as truth of words. I training to him.

Teakönyv Teabook
*** A követő *** *** The Disciple***

 1*

Rhonogul törvénye a lét és a változás 
Aki nem látja rendszerét, vak legyen
Aki nem hallja harmóniáját, süket legyen
Aki nem beszéli nyelvét, néma legyen
- Az ilyen lény nayan csupán - 
A nayan értelme a kínokkal teli szolgálat.
Ez legfőbb tanításom.

1 *

Rhonogul’s law is life and change
Those who do not see its system, should be blind
Those who can not hear its harmony, should be deaf
Those who do not speak its language, should be mute
- This creature’s only a nayan -
Service is the sense of nayan, full of suffering.
This is my main teaching.

2*

Rhonogul bölcsessége szavakba nem önthető
De lényegét adja mindennek, ami van
A szférák összességét zengi öröktől örökig
A kínokkal megtisztult lélek megláthatja fényét
Ezáltal lesz ő kiemelkedett
S uralmat nyer a tévelygők felett
Kik csak korlátaikat érzékelik.

 

2 *

It is impossible to phrase Rhonogul’s wisdom
But it gives the essence of everything that exists
It resounds entirety all of the spheres forever and ever
The soul cleaned with suffer can see its light
He will be emerged hereby
And gains rule over the errants
Who can only perceive theirs limits.

 3*

Ha kapod a rosszat, tudod, mi a jó
Ha megkapod a jót, nem tudod, mi a rossz
Ezért ismerheted meg csak kínokon át az utat
Amin ha járni bírsz, a kiemelkedettséghez vezet
Így láthatod csak meg az örök kincseket
Amikért érdemes véred áldozva küzdened
Ez a kiemelkedés útja.

 

3 *

If you get the wrong, you know what's good
If you get the good, you do not know what's wrong
Therefore, you can only know the way through torture
If you can walk that, it leads to the emerging
So you can only see the eternal treasures
It is worth for fight sacrificing your blood
This is the way of emerging.

4*

 A kiemelkedés útja az egyetlen erény, minden más silány vágykép
Önmaga kínjait szaporítja, aki degenerált ösztöneire hallgat
A természet törvényei mutatnak helyes irányt
Azt követve a kínok másokra maradnak
Akik nem látják e törvényeket, és nem tudnak követni
Ezzel szolgálják kiemelkedésedet
A kínok által fejlődnek.

4 *

The way of emerging is the only virtue, everything else is poor dream
He increases his own pain who listen to his degenerate instincts
The laws of nature show the right direction
Following these laws torments remain to others
Those who do not see these laws, and can not follow you
They are serving your emerging
They are advencing by torments.

 

5*

Rhonogul bölcsessége határtalan, végtelen
Hogy nevén nevezhessem, Ram legyen
Rezgéséből táplálkozik a mindenség
A Ram szülte a megnevezhetőt és a megnevezhetetlent
Körülölel mindent és mindenben ott rezeg
Gyermeke az idő, így abban is végtelen
A Ram a változás ereje.

5 *

Rhonogul’s wisdom is infinite, endless
To name it, its name should be Ram
Its vibration feeds the universe
The Ram gave birth to the named and the unnamable
It encompass everything and vibrates in everything
Its child is the time, so it’s also infinite in it
The Ram is the force of change.

6*

A természet törvényei mindenre és mindenkire egyformán hatnak
A természet nem kivételez, nem ajándékoz, nincsenek érzelmei
A kiemelkedett ugyanígy cselekszik, a Ram-ból merített erővel
Aki követni képes őt, javakban gyarapodik
Aki nem képes követni, kínokban gyarapodik
Érzelmek nélkül, ugyanazt adja mindkét irányba
Így fény az utat keresőknek.

6 *

The laws of nature act on everyone and everything equally
Nature doesn’t make exceptions, doesn’t presents, has no emotions
The emerged acts in the same way by taking strength from the Ram
Who is able to follow it, he shall increases his goods
Who is not able to follow it, he increases his torments
Without emotions, gives the same into the both directions
So it is the light for those who are searching the way.

7*

Mint ahogy a változás, úgy a Ram is örök
Szolgálják az őscélt – a létezést
Mi az örök változásban állandósulva
Önnön magát születi örökkön újra
Rhonogul bölcsessége ezért teljes
Mindenhol, mindenkor jelen van
Önmagadban meglelheted.

7 *

As the change, the Ram is eternal
Serves up the ancient goal - the existence
What is permanent in eternal change
Gives birth to itself ever again
Rhonogul’s wisdom therefore is complete
Everywhere, always presents
You can found it in yourself.

8*

A létezésnek nincs ellentéte
Az elmúlás csak a változás működése
Az elmúlás nem fejez ki állapotot
Mert létezőre értjük, ami megváltozott
A kiemelkedett, ki megéli ezt a tant
Csak változik, el nem múlhat már soha
Az öröklét állapotában van.

8 *

The existence has no opposite
Fate is just the functioning of the changing
The waters of forgetfulness doesn’t express state
Because we mean existing what is changed
Emerged is that one, who gets by this tenet
He can only change, but can never elapse
He is in a state of eternal existence.

 

9*

A kiemelkedett puszta létezésével fejleszt
Nayannak kínforrás, követőknek üdvforrás
A Ram hatását szórja mindenkire híven
Érzései helyén Rhonogul bölcsessége
Szava parancs, sújtása tisztítótűz
Szolgálja őt ég és föld, és szolgál, ha kell
Ellenségeinek kegyetlenül.

9 *

The emerged devolopes with his own existence
He is a fountain of pain for nayan, for his followers is salvation
The Ram scatters his effect to everyone fairly
Instead of his feelings there is Rhonogul’s wisdom
His word is a command, his hit is purgatory
Serves him heaven and earth, and he serves, if it needs,
His enemies mercilessly.

10*

A kiemelkedett nem gyűjt talmi kincseket
Nem küzd semmiért, mit megtartani nem lehet
Nem szórja erejét méltatlanokra
Nem töri magát világi hatalomért
Ezek mind sallang és járulék az úton
A kiemelkedés útján tapadnak rá
Tűri, mint csizmáján sarat.

10 *

The emerged does not collect fake treasures
Doesn’t fight for anything, he can not keep
Doesn’t spend his strength for unworthy persons
Doesn’t fight for secular arm
These are all flourish and appurtenance on the road
These stick on him through the way
Tolerates as mud on his boots.

11*

Rhonogul bölcsességében élve örök a létezés
Ram áramlatából nem sodorhat ki szenvedély
Kiemelkedetthez nem érhet fel tisztátalanság
Ha mindezt szüntelenül sugározza magából
Kikristályosodik lelkében az erény briliánsa
Övé lesz teremtés, oldás, kötés tudománya
Természetes akár a lélegzés.

11 *

The existence is eternal in Rhonogul’s wisdom
Passion can’t roll out of the stream of Ram
Defilement can’t reach the emerged
If he emits all these things from himself incessantly
There crystallizes in his soul the brilliant of virtue
He will has the knowledge of creation, dissolution and binding
It is natural as breathing.

12*

A teljesség ürességgel teli
Az üresség rejti magában a teljességet
Csak az egyiket elérni - lehetetlenség
Együtt-tapasztalásukra kell törekedni mindig
Ez adja a megértés alapját Rhonogulhoz
Ki a részletek közt csapong az úton
Haláláig elvakultan botladozik.

12 *

The completeness is full of emptiness
The emptiness includes the fullness
Only one of them to reach - it is impossible to
You need to experience them together
This provides the foundation of understanding to Rhonogul
Who is wandering among the details on the way
Stumbles blindly until his death.

13*

A Ram útján járó nem szolgálja érzékeit
Nem korlátja tisztelet, törvény vagy szokás
Nem féli ezeket, vagy elvesztésüket
Nem törekszik másoktól elnyerni sem
Szerelem és féltés nayan rabláncok csupán
Egyedül a felelősség a kiemelkedetté
Amivel céljait szem előtt tartja.

13 *

Walking on the way of Ram doesn’t serves his senses
It is not limit for him the respect, law, or custom
He doesn’t fear them or their loss
Doesn’t strain after winning them from others
Love and jealousy is only nayan’s restraint
Only the responsibility is that the Emerged has
He can keep his aims in mind with them.

14*
A lét nagy okai a Ram áramlása
A lét nagy kérdései a kiemelkedés kérdései
A lét nagy válaszai Rhonogul bölcsessége
Nincs fényük, hogy láthatók legyenek
Nincs hangjuk, hogy hallhatók legyenek
Nincs anyaguk, hogy megfoghatóvá legyenek
Értelmük a természet logikája.

14 *

The major reasons of the existence are Ram’s flow
The big questions of life are questions of emerging
The great answers of existence are the wisdom of Rhonogul
They have no light to be seen
They have no sound to be heard
They has no material to make them touchable
Their sense is the logic of nature.

15*

A kiemelkedett eszköze fejlődésében az értem
Mindenben látja a természet logikáját
Óvatos, körültekintő, figyelmes a túlélésért
Hajlékony, szívós, igénytelen a céljaiért
Szerény, csöndes, láthatatlan a függetlenségért
Kiteljesíti életét és célhoz ér akadályok nélkül
A Ram erejével alakítva környezetét.

15 *

The tool of emerged in his development is wit
He can see everywhere the logic of nature
He is cautious, careful, attentive to survive
Flexible, hardy, undemanding to his goals
Modest, quiet, invisible for independence
Completes his life purpose and achieves his goal without barriers
Shaping his environment by the power of Ram.

16*

Tagadd meg minden világi kötöttségedet
Melyik nem általad választott határoz meg téged?
Minden külsőség a változás törvénye alatt áll
Egyedül saját változásodat követheted hűen
Ha változásod a kiemelkedés útját követi
Rhonogul bölcsességét éled meg folyamatosan
Így szükséggel uralkodsz a világban.

 

 

16 *

Renounce all your secular constraints
Which one of them define you that you didn’t choose?
All externality is under the law of change
You can only follow your own change faithfully
If your change followes the path of emerging
You live Rhonogul’s wisdom continuously
So it is necessary for you to rule the world.

 

*** A vezető ***

17*

A kiemelkedett felismeri feljebbvalóit
Őt is felismerik akik kívánják követni
Senkik számukra a szolgák és hízelgők
S megvetik kik nayanként rettegik létüket
E természetes hierarchiát a Ram élteti
Kiemelkedettet szolgálja, ki alábbvaló
Hű maradva természetéhez.

 

*** The Leader ***

17 *

The Emerged recognizes his superiors
He is also recognized by those who wish to follow him
Servants and flatterers are nobody in his eyes
And they despise those who feared their existence as Nayan
This natural hierarchy is vitalized by the Ram

The Emerged is served by inferiors

Staying faithful to his nature.

 

18*

A Rhonogult elvesztő népek kultúrát koholnak
Ram lüktetésére süketen órákat készítenek
Tudákos hazugságokkal vakítják el magukat
Civilizációba bújtatják ösztönös szükségleteiket
Hagyománnyá torzítják faji szokásaikat
A természet logikáját törvényekre cserélik
Előidézik saját kínjaikat.

 

18 *

People who lost Rhonogul are creating culture
Make timekeepers deafly to the pulsation of Ram
Blinding themselves with priggish lies
Hiding their instinctive needs in civilization
Distorting racial habits to tradition
Exchanging logic of nature for laws
Giving rise to their own torments.

 

19*
A nép kiemelkedése a nép pusztulása
Kínok közt oldódnak fel kötelékei
Rhonogul bölcsességében megszűnik az egó
Elenyészik a népek akarata, gőgje, vágya
Értelmetlenné válnak mindezen önhittségei
Egyetlen fajjá olvasztja mind a Ram ereje
Újjászületik természetében.

 

19 *

Emerging of the nation is decay of the nation
Its bands are dissolving among misery
In Rhonogul’s wisdom the ego disappears
Will, pride, desire of the people vanish,
Become meaningless all these hubris
The power of Ram fuses all of them into a single race
It reborn in its nature.

 

20*

A Ram ereje a kiemelkedettől a nép felé árad
És Rhonogul bölcsességével bomlasztja azt
Menekülnek tőle hát a vágyaikat óvó nayanok
Uszítanak ellene a becsvágyó tudákosok
Így a kiemelkedett csak követők vezetője lehet
És ahol mindenki követő, megszűnik a nép
Általuk fölbomlasztva önmaguk.

 

20 *

Power of the Ram is flowing from the Emerged to the people
And dissociates it with Rhonogul’s wisdom
Nayans, protecting their desires, escape from him
Ambitious priggish are inciting against him
Thus Emerged can only be the leader of his followers
And where everyone is follower the people finishes
Dissociating themselves by them.

 

21*

Rhonogul bölcsessége a legfőbb erény
A tökéletes vezető ezért kiemelkedett
Nyomán a kiemelkedés útját követők
Döntései a Ram megnyilatkozásai
Tettei a legfelsőbb értelem szerinti
Lépései a legvégső cél felé visznek
Így vezeti ő a követőket.

 

21 *

Rhonogul’s wisdom is the primal virtue
The perfect leader is therefore the Emerged
There are on his track those ones who follow the path of the emerging
His decisions are the manifestations of Ram
His actions follow the supreme intellect
His steps take towards to the ultimate goal
So he leads his followers.

 

22*

A nép kiemelkedéséhez az alázat a kulcs
Vezetőjük parancsa előtt meghajolnak
Rhonogul bölcsességének kiürülnek
A Ram érzékeléséhez megtisztulnak
Természetes egyszerűségükben újjászületnek
Vágytól, kíntól, önzéstől megszabadulnak
Így követik ők vezetőjüket.

 

22 *

To the emerging of the people the humility is the key
They bow down before their leader’s orders
They become empty for Rhonogul’s wisdom
They become clear for the perception of the Ram
They reborn in their natural simplicity
They throw off desire, torture and selfishness
So they follow their leader.

 

23*

A kiemelkedő nép elcsöndesedik
Feloldódik, majd újra egyesül Rhonogulban
Megtisztul, kilöki magából a nayanokat
A nayanok összeolvadnak a kínban
A nayanok egymásnak is kínnal szolgálnak
A kíntól megtisztultak kiemelkednek
Így áll fel természetes rendszerük.

 

23 *

Emerging people is calming down
Dissolves and re-unites in Rhonogul
Depurates and extrudes nayans from itself
Nayans fuse in torture
Nayans serve to each other with pain
Those who depurte by torture are emerging
So, their natural system rises.

 

24*

A nagyratörő népek ingadozókká lesznek
A másokba kapaszkodók visszamaradnak
Az öndicsérők érdemtelenül elhalnak
Ezek természetellenes erőlködések
Nem vezetik a népet kiemelkedettséghez
Vezetőik vágyaktól kínlódó nayanok
Természetes jövőjük a bukás.

 

24 *

The ambitious people will become unstable
Those who are clinging the the others will remain
Those who boast themselves will die undeservedly
These are unnatural strains
These don’t lead the people to the Emerging
Their leaders are Nayans struggling by desires
Their natural future is the fall.

 

25*

A természet csak a fajt, családot ismeri
Ezért oldja kiemelkedése a népet
Ezért nayanok a népeknek tagjai
Ram kormányozza a kiemelkedetteket
Rhonogul bölcsessége irányítja őket
Uralmuk alá vetettek a nayan népek
Ram törvénye mindenek fölötti.

 

25 *

Nature is the only knows species of family
That’s why its emerging melts the people itself
That’s why Nayans are the members of the peoples
Ram governs the Emerged
Rhonogul’s wisdom directs them
Nayan peoples are subdued by their reign
Ram's law is all above.

 

26*

A kiemelkedettek kormányzata könnyű
A Ram törvényei mind tévedhetetlenek
A vezető biztos támasz a követőknek
Utat mutat a kiemelkedő népeknek
Befogadója a kiemelkedetteknek
Értelmet ad a nayanok létezésének
Az egész világot kormányozza.

 

26 *

It is easy to rule the Emergeds
Laws of the Ram are infallible
The leader is a certain support to the followers
He shows the way to the emerging people
He is the receiver of the Emerged ones
It gives meaning to the existence of Nayans
He rules the whole world.

 

27*

Rhonogul kormányzata nem szít háborúkat
A kiemelkedett nem támaszt ellentmondást
A Ram biztosítja, amit fegyver nem adhat
Teremtés, oldás, kötés örök fönntartója
Kútforrása önnön maga bölcsességének
Útjelzője a hozzá utat keresőknek
Természetes harmóniát tart fenn.

 

27 *

Rhonogul’s government doesn’t instigate wars
The Emerged doesn’t create any conflict
The Ram ensures that weapons can’t give
It is the eternal holder of creation, dissolution and bonding
It is the fountain of its own wisdom
The sign-post for the pathfinders
It maintains a natural harmony.

 

28*

Rhonogul szemében minden egyneművé lesz
A Ram szerint élni gyermeki visszatérés
A kiemelkedett a nayanok közt égő lámpa
Egyszerre visz éjpilléknek fényt és szenvedést
Vezető követőknek, ura nayanoknak
Rhonogul bölcsességét osztja mindenkinek
Ezért nem kivételez senkivel.

 

28 *

Everything become homogeneous in Rhonogul’s eyes
Living by Ram is the childhood return
The Emerged is a lamp among the Nayans
It takes for night-batterfly light and suffering at the same time
Leader to the followers, lord of Nayans
Rhonogul shares his wisdom to everyone
That’s why he doesn’t show favor toward anyone.

 

29*

Minden nayan lelkét kiemelni nem lehet
A természet törvénye különbözőségünk
A nayanok sorsa a kín és a szolgálat
Csak az utat keresőknek mutathatsz utat
A többi ragaszkodik kínzó vágyaihoz
Harcolnának a kiemelkedettség ellen
Adj értelmet szolgaéletüknek!

 

29 *

It can’t be to emerge all of the nayans’ souls
Our differences is the law of the nature
The fate of the Nayans is pain and service
You can show the way only to the pathfinders
The others cling to their own desires
They would fight for their emerging
Give meaning to their servileness!

 

30*

Rhonogul szellemében légy ura nayannak
Parancsod következménye így Ramból fakad
Tudni fogod, miként támadhatnak ellened
Akár a küzdelmeket is elkerülheted
Nem kell feltárnod erődet és hatalmadat
Megfelelő mértékben adod a kínokat
Uralkodsz a bátorságod felett.

 

30 *

Be the lord be Nayan according to Rhonogul’s spirit
So the consequence of your command comes from Ram
You'll know how they would attack against you
Whether you can avoid the fight
You don’t have to reveal your strength and power;
You give torments in prper measure
You rule over your courage.

 

31*

Bátorságod fegyvereit nem kell hordanod
Ram szerinti uralkodásod természetes
Nincs még dolgod ott, hol nayanok vérengzenek
A harci kín nayanok fejlesztőeszköze
Gyászkönnyük önző vágyaik méltó gyümölcse
Véráldozatuk Rhonogul fényébe vezet
Ram győzelemre segít utadon.

 

31 *

You don’t need to wear the armor of your courage
It is natural your dominion according to Ram
You have yet nothing to do where nayans shed blood
The fight-pain is the developer tool for Nayans
Their mourning tears are the worthy fruits of selfish desires
Their blood sacrifise leads to the Rhonogul’s light
Ram will help you on your way to victory.

 

32*

Rhonogul teljessége nem megnevezhető
Világokat magába foglaló mindenség
Minden létező neki szolgál, őt táplálja
A nayan is, aki sohasem hallott róla
Az ellene szegülő is sorsát teljesíti
Az elmúlás az ősforráshoz visz közelebb
Éltetője mindennek, ami van.

 

32 *

It can’t be named Rhonogul’s entirety
The universe encompassing worlds
All of the existing ones serves him, feeds him
So do the Nayan, who had never heard of Him
The recalcitrant fulfils his destiny
The evanescence gets closer to the ancient fountain
He is the living force of everything that exists.

 

33*

Önmagát a kiemelkedett jól ismeri
Míg a nayan önmagát legyőzni sem képes
Zárva előtte a kiemelkedés útja
Kiemelkedettként rajta nem győzhet senki
Szilárd falként veszi körbe elégedettség
Kilőtt nyilát célba viszi a bizonyosság
Létének egy lépése a halál.

 

33 *

The Emerged knows himself pretty much
While Nayan even can’t defeat himself
The path of emerging is closed in front of him
No one can defeat him if he is Emerged
Satisfaction surrounds him as a strong wall
His shooted arrow is taken to the target by confidence
It is the death one step of His existence.

 

34*

A Rhonogulban fejlődő nép győzhetetlen
Ellenségei egyetlen útja behódolás
Bölcs vezér népét Rhonogul elé vezeti
Kiemelkedett vezető kezére adja
Bölcs vezér a kiemelkedés útjára lép
Népe nayan tagjait szolgasorba veti
Nayan természetes sorsa a kín.

 

34 *

Nation developing in Rhonogul is invincible
The only way for its enemies is submission
The wise leader leads his people to Rhonogul
Put them in the Emerged's hand
Wise leader enters the path of emerging
He throws the Nayan members of his people in servitude
Nayan’s natural fate is pain.

 

35*

Rhonogul bölcsessége új világot szül
Rhonogul bölcsességében minden elhallgat
A kiemelkedett feloldódik a csöndben
A kínok, vágyak múltával megszűnik a test
Rhonogul áramlásává lényegül át mind
Érzékelhetetlenné válva nayan szemnek
Anyagi durvaságtól védetten.

 

35 *

Rhonogul’s wisdom delivers a new world
Everything stops talking in Rhonogul’s wisdom
The Emerged dissolves in the silence
Body terminates by passing pains and desires
Everything turns into stream of Rhonogul
Becoming imperceptible to Nayan’s eyes
Protected from the material rough.

 

36*

Kiemelkedésünk lépcsőfokai kínok
Addig kín a kín, amíg fejlődünk általa
Elhagyott kínjaink erényeinkké válnak
Ezért bízhatunk csakis az erényeinkben
Ezért bízhatunk vezetést erényesekre
Csak így juthatunk Rhonogul bölcsességébe
Minden más nayanok útvesztője.

 36 *

The grades of our emerging are torments
Pain still exists until we advance by it
Our forsaken torments become our virtues
Therefore, only we can trust in our virtues
Therefore, we can entrust leadership to the virtuous ones
This is the only way for us to get to Rhonogul’s wisdom
Everything else is the maze of Nayans.

 

37*

Az emberiség Rhonogul egy vetülete
Amikor bölcs vezeti, egyre csöndesedik
Nayanok uraskodása alatt zajosodik
Az emberiség nagyja vágyik a zajokra
Célja felé csak bölcs vezető alatt halad
Ilyenkor értik meg egyre többen a csöndet
Ezért kívánatos bölcs vezető.

37 *

The human race is one aspect of Rhonogul
When a Wiseman leads, it becomes quieter
It becomes louder under the domination of Nayans
Much of human race desires noises
It can only marches on its goal under a wise leader
In such case can more and more people understand the silence
Therefore a wise leader is desirable.

 

*** A tanító ***
38*
Rhonogulról kiemelkedett szól igazat
Egy nayan csupán ál-erkölcsökről papolhat
Ál-erkölcsöknek értéke nayanok közt van
Kiemelkedettnek sárnál értéktelenebb
Rhonogul bölcsességéhez közel sem vezet
Kínok, vágyak kielégítésére számít
Ram erejét nayan nem értheti.

 

*** The teacher *** 

38 *

The Emerged tells the truth about Rhonogul
Nayan can chatter only a mock morality
Mock morality has a value among Nayans
It is worthless for the Emerged as a mud
It leads to Rhonogul’s wisdom not nearly
He counts for torments and satisfaction of desires
Nayan can’t understand the power of Ram.

 

39*
Rhonogul a végtelen kútforrásává tesz
Igéje az őseredetbe ad pillantást
Minden hatalom eme hatalomból ered
Minden rendszer ennek hiányos másolata
Minden alkotásban a Ram ereje rezeg
Követők felé mikor tanítást intézel
Felelősséggel tartozol ezért. 

39 *
Rhonogul makes you to the fountain of infinity 
His word give a look to the ancient-origin
All power comes from this power 
All systems are incomplete copies of this one
There vibrates in all creations the power of Ram 
When you address a theorem to the Followers
You bear the responsibility of it.

40*
Kiemelkedettnek Rhonogul a szeretet
Szeretetét szórja maga köré szüntelen
Szeretetéből táplálkoznak a követők
Ettől ébred kínjaiból a méltó nayan
Szeretet teszi értelmessé a láthatót
Óvja a semmivéhullástól az anyagot
Így a legegyetemesebb érzés.

40 *
Rhonogul is the love for the Emerged 
He spreads his love around unceasing
Followers victual with his love 
Worthy Nayan wakes up from his pains by that
Love makes meaningful the visible
Protects the material from disintegrate
Thus, it is the most universal feeling.

 

41*
Arra méltó Rhonogul szavát hűn követi
Aki elfelejti, meg sem érti, az nayan
Kiemelkedettnek nem létezik visszaút
Ram ereje csakis erényekben gyarapít
A kínoktól ébredők új életet kapnak
A kínokba pusztulók új életre kelnek
Így áldás ez minden követőnek.

41 *
That one who follows Rhonogul’s word trustworthy
That one who forgets it, doesn't understand it, he is the Nayan
For Emerged there is no way back
Ram’s force increases only in virtues
Those ones who wake up from pains get a new life
Those ones who die of torments resuscitate
Thus, it is a blessing to all of the followers

 

42*
Rhonogul igéje szüli a valóságot
Elválasztja a láthatót és láthatatlant
A létezők szülnek számtalan nem-létezőt
Elvesztették a láthatatlan ismeretét
Képzelt létet álmodnak a valós helyébe
Némely létezők a valóságra ébrednek
Szavakkal ez nem megtanítható.

42 *
Rhonogul’s word gives birth to reality
Separates the visible and invisible
The beings give birth to countless non-existent
They lost the knowledge of the unseen
They dream an imaginary life instead of the real one
Some beings are waking up to reality
It can’t be taught by words.

43*
Végcélunk a legmagasabb szintű létezés
Ram áramlása erre sodorja világunk
Együtt úszni a Ram erejével áldásos
Kínokat szül magának, ki ellene feszül
Kinek szemét rányitod eme igazságra
Teljes valóságában követővé válik
Ezért kötelesség tanítanod!

43 *
To finish at the highest level of existence
Ram flow plunge this world
Along with a swim in the beneficial power of Ram
Born torments himself stretched out against
Whose eyes you open of this truth
Full become reality followers
It is therefore imperative to teach!

44*
Az erényeid a követők lámpásai
De illatos olaj sűrű, kormos füsttel ég
A javaid a követők lépcsőfokai
De sárba süllyedő kerék nem forog tovább
Tanítónak nem szül a Ram ereje terhet
Ha könnyen lépkedsz a kivilágított úton
Elégedettséged utat mutat.

44 *
Your virtues are the lamps of the followers
But the fragrant oil burns with a thick and sooty smoke
Your goods are the grades of the followers
But the wheel sinking in mud stops spinning
Ram’s power doesn’t burden the teacher
If you walk an easy, luminous way
Your satisfaction leads on.

45*
A követők útja bárkinek bejárható
Végigutazni rajta lehet egy pillanat
Életeken át tarthat lassan ébredőknek
Megállhat, leülhet, visszafordulhat bárki
A Ram áramlatában a mellékút is jó út
Minden út Rhonogul bölcsességébe vezet
A megérkezés az egyetlen cél.

45 *
It is easy to walk the followers’ way for anyone
It could be one moment to travel through it
But it may last for many lifes for those ones who are waking slowly
Anyone can stop, sit down or turn back
It is also good way the by-pass road in the Ram’s stream
All the roads lead to wisdom of Rhonogul
The only goal is the arrival.

46*
Békét akar nayanokkal minden követő
Kínjainak okát látja bennük a nayan
Rhonogul bölcsessége mutat békés utat
Nayan nayan ellen fordul vak haragjában
Egymást ölik vad vágyaik szolgálatában
Véráldozatuk tisztít követőknek utat
Nayanok kínja a béke ára.

46 *
All of the followers want peace with Nayans
Nayan sees the cause of his pains in them 
Rhonogul’s wisdom shows a peaceful way 
Nayan turns against Nayan in his blind anger
They kill each other servicing their wild desires
Their blood sacrifice cleans the way for the followers
Nayan’s pain is the price of peace.

47*
Kiemelkedett tanító házából tanít
Székére ül, míg követők hegyet másznak meg
Ablakhoz tipeg el, hogy csodákat mutasson
Gyermekdalt dúdol Rhonogul bölcsességéről
Fél markában tartja a Ram esszenciáját
Örökléttel ízesíti meg a teáját
Tornácán elfér az egész világ.

47 *
The Emerged teacher teaches in his house  
Sitting in his chair, while followers are climbing a mountain 
Toodles to the window to show miracles
Hums a nursery rhyme about Rhonogul’s wisdom
Holds in his hand the essence of Ram
Flavours his tea with eternity
The whole world can fit on his porch.

48*
Rhonogul lényege szavakba nem önthető
Ki ezzel próbálkozik, mindinkább megőrül
Ram gyógyítója mindennek, ami felbomlott
A Ram a káoszból rendet teremtő erő
Ram oldja a rosszul összeforrt kötéseket
Eme kettős természetétől mindenható
Használd erejét tanításodban!

48 *
Rhonogul’s essence can’t be phrasing
Who is trying to do, going more and more crazy
Ram is the healer of all that is broken up
Ram is the power creating order from chaos 
Ram solves the bonds joined wrongly
It is almighty because of its double nature 
Use its power in your teaching!

49*
Szeretettel telve tekints a követőkre!
Vétkes nayanból is lehet kiemelkedett
A követő akadálya csak vágya lehet
Bízz a követők elkötelezettségében!
Tetteiddel legyél nekik élő tanítás!
Sötétben botladozókat fáklyaként vezesd!
A szeretet a Ram fő forrása.

49*
Look on the followers with love!
A guilty nayan also can become an Emerged
The Follower’s barriers can only be his own desire
Trust in the commitment of the Followers!
Be a living teaching for them by your actions!
Guide as a torch those ones who are stumbling in the darkness!
Love is the main source of Ram.

 

50*
Rhonogul létezői mind elmúlnak egyszer
Nayan vágyja csak az örök testi létezést
Ram erejével az elmúlás egy tanítás
Közelebb vezet az őserő forrásához
Olyan, mint úton járónak az elágazás
Követőknek a szabadság tapasztalása
Fölös terheiktől szabadulnak.

 

50 *
All of the Rhonogul’s extant will disappear once
Nayan desires only the eternal physical existence
Passing is a teaching with the power of Ram  
It leads closer to the source of ancient power
It's the same as a fork of road for the journeyers
It’s the experience of freedom for the Followers
They release from their needless ballasts.

51*
Te nem lehetsz tanító – erényeid azok
Erényeid közvetítője lehetsz csupán
Hű csatornája Rhonogul bölcsességének
Ahogy a Ram tapasztalására van a test
Úgy van Rhonogul tanaihoz a tanító
A valóság fejlődésének eszközei
Tanításoddal kapnak értelmet.

 

51 *
You can’t be a teacher – your virtues are
You can only be the mediator of your virtues
Faithful channel of Rhonogul’s wisdom
As the body is for experience of Ram
So the teacher is for the doctrine of Rhonogul
The tools of the reality development 
Get meaning by your teaching.

52*
Élni, meghalni tanít a kiemelkedett
Nayan mesél túlvilágról hazugságokat
A követő, ki érti halála értelmét
Tudja, hogy életét az életért éli meg
Tudja, hogy halála a végső felébredés
Tudja, hogy mi tudhatatlan, most még nem tudja
Létezését értelemmel tölti.

52 *
To live, to die teaches the Emerged
Nayan tells lies about afterlife 
The Follower, who understands the meaning of his death
Knows, that he lives his life for life 
He knows that his death is the final awakening
He knows what is unknowable, he still doesn’t know
It fills his existence with meaning.

 

53*
Kiemelkedett élete áldással teli
Magvetése teremtés, étele áldozás
Derűje tavaszi nap, borúja téli éj
Kunyhója cifra palota, rongya dísztalár
Fegyvere puszta bot mellyel hegyet hasít át
Szava tanítás, keze érintése gyógyít
Látja, de meg nem értheti nayan.

53 *
The Emerged’s life is full of blessing 
His seeding is creation, his meal is communion
His serenity is the spring daylight; his dimness is the winter night
His cabin is a gaudy palace, his rag is a vestment
His weapon is a single stuff he can split over a mountain with
His word is teaching, the touch of his hands can heal 
Nayan can see, but can never understand it.

54* 
Ram erejével nem véshetsz – a véső te vagy
Jó szerszámként környezeted alakíthatod
Kiváló vésőként a világot faragod
Ezt teszi minden kiemelkedett tanító
Meg kell ezt tanítanod miden követőnek
Így gyarapíthatod Rhonogul követőit
Nem kell törődnöd a törmelékkel.

54 *
You can’t chisel with the power of Ram – the chisel is you
You can form your environment as a good tool 
You can sculpt the world as an excellent chisel 
All of the Emerged teachers do it this way 
You have to teach it to all of your Followers
So you can increase the Followers of Rhonogul
You don’t need to worry about debris.

 

55*
A kiemelkedett a természetbe olvad
Elkerüli a természetes ártalmakat
Tökéletesen uralja anyagi testét
Távol tartja testi, lelki szélsőségeit
Irányítója anyagi szükségeinek
A természet kiszolgálja őt kincseivel
A Ram erejével uralja azt.

 

55 *
The Emerged melts into the nature 
He avoids the natural harms 
He can dominate perfectly his material body
Keeps mental and physical extremes away
He is the arbiter of his material needs
The nature serves him with its treasures


Folytatás: az eKönyvben!      More: in the eBook!